Viết thuê Slide power point

Thông thường sau khi kết thúc một bài luận văn, các bạn sẽ phải làm một bản Power Point để thuyết trình trước hội đồng bảo vệ luận văn. Tuy nhiên, để có được một bản Slide Power Point đẹp, bạn cần có nhiều thời gian và sự hiểu biết để có thể làm được. Ngay lúc này bạn...

Chạy mô hình kinh tế lượng

Dịch vụ phân tích mô hình kinh tế lượng của nhóm Luận Văn 668 Đối với một bài luận văn hay một bài nghiên cứu khoa học ngành kinh tế. Việc lựa chọn và phân tích mô hình kinh tế lượng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sẽ có nhiều bạn gặp khó khăn trong vấn đề...

Cách để có một phần lý luận hợp lý

Những chú ý dành cho phần tổng quan về lý thuyết của bài luận văn. Phần tổng quan về lý thuyết của bài luận văn là phần bao gồm những nội dung, khái niệm mang tính lý thuyết cho bài luận văn của bạn. Vậy bạn nên phân tíc phần lý thuyết này như thế nào? Vấn đề này còn...